اطلاعات نرم افزار های پذیرش پرونده الکترونیک و سلامت

نرم افزار های پذیرش پرونده الکترونیک و سلامت امکان مدیریت کامل و جامع را در اختیار تمامی مراکز درمانی قرار میدهد.