فوریه 2020

نرم افزار های مدیریت کلینیک و مطب + درمان دکتر

7دلیل ضرورت داشتن نرم افزار مدیریت مطب و کلینیک

حرکت تکنولوژی به سوی پزشکان از گذشته دور تا به امروز همه پزشکان به دنبال افزایش درآمد و بازدهی کلینیک و مطب خود و هم چنین خوشنودی بیمارانشان بوده اند به همین دلیل امروزه تعداد زیادی از پزشکان به نرم افزار های مدیریت کلینیک و مطب روی آورده اند. بدلیل ایکنه در گذشته حفظ سوابق...