کاتالوگ نرم افزار ها، شامل توضیحات و شرح کامل تخصص و قابلیت های نرم افزار ها است . شما با مطالعه این کاتالوگ ها میتوانید، جزئیات کاملی را از نرم افزار های پزشکی درمان دکتر بدست بیاورید.