. لیست برخی از مشتریان ما

ردیفنام و نام خانوادگیشهرنرم افزار مورد استفادهکد نظام پزشکی
1سید حسن موسویآباداندیسکت درمان دکتر56433
2علیزاده نصراللهآبداناندیسکت درمان دکتر74310
3بیژن پیشگاه حقیآستانه اشرفیهدیسکت درمان دکتر125528
4عباس یوسفیاراکدیسکت درمان دکتر85102
5محمد سعید مرزباناناراکدیسکت درمان دکتر97925
6الناز امیری فرداراکدیسکت درمان دکتر114202
7نادر فرزاداراکدیسکت درمان دکتر80738
8سیفیاراکدیسکت درمان دکتر85102
9عباس صالحیاراکدیسکت درمان دکتر65135
10سیده فاطمه میرصفیاراکدیسکت درمان دکتر68958
11داوود نافذیاراکدیسکت درمان دکتر71097
12مرسده سرمدیاقبالیه قزویندیسکت درمان دکتر89937
13رضا طبرزدیالبرزدیسکت درمان دکتر78744
14محمدقلی عطاالهیانار کرماندیسکت درمان دکتر26106
15کورش اسدیاندیشه شهریاردیسکت درمان دکتر62053
16نورالدین انوسشهاندیمشکدیسکت درمان دکتر83369
17اسمعیل ویسیاهوازدیسکت درمان دکتر83442
18اسدالله نامداریاهوازدیسکت درمان دکتر83053
19محمد مزرعه فرداهوازدیسکت درمان دکتر69905
20حویزاوی-دانشگراهوازدیسکت درمان دکتر73061
21رضا صالحیاهوازدیسکت درمان دکتر68472
22نتاهوازدیسکت درمان دکتر39176
23فریده حسین خانیاهوازدیسکت درمان دکتر21049
24طاهر مسعودیایلامدیسکت درمان دکتر71332
25همت حمیدیانایلامدیسکت درمان دکتر67566
26علی بخش محمودیایلامدیسکت درمان دکتر36085
27نبی صیدیایلام آبداناندیسکت درمان دکتر76152
28محمد عادلیایلام ایواندیسکت درمان دکتر110539
29امجد فیلیایلام ایوان غربدیسکت درمان دکتر56995
30حسین علی پورایلام دره شهردیسکت درمان دکتر91389
31شهریار رسولیایلام ده لراندیسکت درمان دکتر40309
32سید پیمان صادقیانایلام دهلراندیسکت درمان دکتر79508
33احمد بختیایلام دهلراندیسکت درمان دکتر55971
34مجید جعفری زاده گوغریبافتدیسکت درمان دکتر69021
35سید منصور حسینیبافتدیسکت درمان دکتر99705
36صادق علی اکبریبافتدیسکت درمان دکتر98340
37اشرف پوربافت قلبدیسکت درمان دکتر23792
38سکینه خدا پناهبجنورددیسکت درمان دکتر
39ابراهیم طاهریبجنورددیسکت درمان دکتر38611
40ژیلا پورملا لنگرودیبرازجان بوشهردیسکت درمان دکتر73637
41محمد حیدریبردسیردیسکت درمان دکتر32716
42محمدرضا خسرويبردسیردیسکت درمان دکتر۵۱۱۶۴
43محدرضا خسرویبردسیردیسکت درمان دکتر51164
44محمد حسین میرپاریزیبردسیر کرماندیسکت درمان دکتر24058
45علی پورطاهریبمدیسکت درمان دکتر
46مسعود و سعیدآرمانبمدیسکت درمان دکتر29463-78688
47ام آر آی بندرعباسبندرعباسدیسکت درمان دکتر
48اختیاریبندرعباسدیسکت درمان دکتر
49فرهاد روحیبنیاددیسکت درمان دکتر34476
50علیرضا غفاریبهارستان گلستاندیسکت درمان دکتر79354
51شکوفه اعتصامبیرجنددیسکت درمان دکتر64372
52شیروانیبیرجنددیسکت درمان دکتر79791
53محمد حسین داوریبیرجنددیسکت درمان دکتر23246
54پروین مشتاقبیرجنددیسکت درمان دکتر28153
55مجیدرضا لطیفیبیرجنددیسکت درمان دکتر56554
56فرزانه صمدیبیرجنددیسکت درمان دکتر59815
57سیمین بیکدلیپردیسدیسکت درمان دکتر51798
58محمود قائدیانتهراندیسکت درمان دکتر52695
59مریم زرندتهراندیسکت درمان دکتر53651
60رضا عامری حیدریتهراندیسکت درمان دکتر56650
61مجید طلاحونهتهراندیسکت درمان دکتر56057
62عباس مقیمیتهراندیسکت درمان دکتر54248
63مهرداد شیروانیتهراندیسکت درمان دکتر55704
64اردشیر نجف تومراییتهراندیسکت درمان دکتر57866
65بهزاد رهبریتهراندیسکت درمان دکتر58261
66اکبر واعظی جزءیتهراندیسکت درمان دکتر58346
67فریال پورمن بلورچیتهراندیسکت درمان دکتر62741
68بابک عبدالهیتهراندیسکت درمان دکتر60751
69بتول نواریتهراندیسکت درمان دکتر61168
70سودابه جعفریتهراندیسکت درمان دکتر61592
71سید حسین قاضی میر سعیدتهراندیسکت درمان دکتر39382
72فیروز اسماعیلیتهراندیسکت درمان دکتر39428
73محمد سروشتهراندیسکت درمان دکتر41025
74سعید رحمانیان کوشکیتهراندیسکت درمان دکتر41364
75*تهراندیسکت درمان دکتر40146
76علیرضا درخشانیتهراندیسکت درمان دکتر40579
77جلیل سهرابیتهراندیسکت درمان دکتر43223
78علی اثنی عشریتهراندیسکت درمان دکتر4530
79علی محمد رمضانخانیتهراندیسکت درمان دکتر45358
80حسن کرامتیتهراندیسکت درمان دکتر46457
81مهردادکبيريتهراندیسکت درمان دکتر47116
82هاشمی نژادتهراندیسکت درمان دکتر47497
83محسن صفریتهراندیسکت درمان دکتر47698
84علی مقدمیتهراندیسکت درمان دکتر47800-50
85حمیدرضا درخشانفرتهراندیسکت درمان دکتر47879
86فتانه فلاحتهراندیسکت درمان دکتر48064
87رضا سازگارتهراندیسکت درمان دکتر49952
88سري گيشا ن کانداکاتالتهراندیسکت درمان دکتر50664
89رضا فرجیتهراندیسکت درمان دکتر50696
90اورنگ یوسفیتهراندیسکت درمان دکتر50747
91اتابک فتحی رادتهراندیسکت درمان دکتر34639
92امیر محمد گلبخش مفردتهراندیسکت درمان دکتر34295
93فرهاد ایمان فرتهراندیسکت درمان دکتر34338
94مهران منصوریتهراندیسکت درمان دکتر35825
95محمدرضا کارشناستهراندیسکت درمان دکتر36187
96اسماعیل مروتی لفمجانیتهراندیسکت درمان دکتر36563
97شمیم نشاطتهراندیسکت درمان دکتر37846
98امیر هوشنگ احمدی پورتهراندیسکت درمان دکتر34396
99مصطفی کیان پورتهراندیسکت درمان دکتر37245
100حسین علاقه بندتهراندیسکت درمان دکتر37424
101محمود سدیدیتهراندیسکت درمان دکتر29535
102مریم باباخانیتهراندیسکت درمان دکتر30074
103فریدالدین معصومیتهراندیسکت درمان دکتر30405
104مریم مهرآبادیتهراندیسکت درمان دکتر30833
105اردشیر روحیتهراندیسکت درمان دکتر30855
106اردشیر روحیتهراندیسکت درمان دکتر30855
107مهدی محمدیتهراندیسکت درمان دکتر31458
108سیمین اسماعیلی نیهتهراندیسکت درمان دکتر31597
109محسن معصومیتهراندیسکت درمان دکتر32376
110زین العابدین شریفی سیستانیتهراندیسکت درمان دکتر15637
111سید محمد رضا فروزان ابراهیمیتهراندیسکت درمان دکتر11400
112سید سجاد حسینی چمنیتهراندیسکت درمان دکتر126868
113 علیرضا قربانی پرورتهراندیسکت درمان دکتر138630
114غلامرضا جعفر زاده فردتهراندیسکت درمان دکتر23393
115احمد قاسمی نژاد بند پیتهراندیسکت درمان دکتر2349
116فرشاد عبدالعزیزیتهراندیسکت درمان دکتر23776
117رحیم زنده دلتهراندیسکت درمان دکتر24676
118ناصر رشیدیتهراندیسکت درمان دکتر24990
119همن حقیقیتهراندیسکت درمان دکتر27995
120فریدون طالبیتهراندیسکت درمان دکتر82267
121کریمی سونوتهراندیسکت درمان دکتر021
122دکتر از طرف گل پورتهراندیسکت درمان دکتر1
123کبرا سرزعیمتهراندیسکت درمان دکتر1004618
124اکبر واعظیتهراندیسکت درمان دکتر10055216
125خوشخبرتهراندیسکت درمان دکتر101833
126هوشنگ خجستهتهراندیسکت درمان دکتر1046
127رقیه شاهقلیتهراندیسکت درمان دکتر104744
128کبرا سر زعیمتهراندیسکت درمان دکتر100461
129بهروز خوش خبر شبستریتهراندیسکت درمان دکتر1562
130ابوالفضل مداحتهراندیسکت درمان دکتر81185
131فرج الهیتهراندیسکت درمان دکتر14369
132محمد فرهدتهراندیسکت درمان دکتر25266
133سیمین اسمعیلی نیهتهراندیسکت درمان دکتر31597
134علی هاشمی نژادتهراندیسکت درمان دکتر47497
135فرهادی روحی بنیادتهراندیسکت درمان دکتر34476
136حسین ثانیتهراندیسکت درمان دکتر122837
137حمید محمد نژادتهراندیسکت درمان دکتر114594
138مهران امین دزفولیتهراندیسکت درمان دکتر55730
139مهرداد کیاستیتهراندیسکت درمان دکتر50020
140مهدی سواریتهراندیسکت درمان دکتر63234
141احمد فاضلیتهراندیسکت درمان دکتر66831
142فاطمه حجازیتهراندیسکت درمان دکتر38416
143بابک پور قلیچتهراندیسکت درمان دکتر59335
144حسن صمیمیتهراندیسکت درمان دکتر77973
145محمد قصرانیتهراندیسکت درمان دکتر50177
146زهرا اسلام پسندتهراندیسکت درمان دکتر62216
147محسن رضوانیتهراندیسکت درمان دکتر83928
148عباس سعیدیتهراندیسکت درمان دکتر65192
149افشین عطاءتهراندیسکت درمان دکتر85470
150شهریار موسوی نژادتهراندیسکت درمان دکتر53135
151احمد نعیمی فرتهراندیسکت درمان دکتر48978
152عبدالرضا دیرافزونتهراندیسکت درمان دکتر43219
153صفا ملک فرتهراندیسکت درمان دکتر95528
154محمودرضا خزاعیتهراندیسکت درمان دکتر36061
155مسعود احمدیتهراندیسکت درمان دکتر25551
156دانش حیدریتهراندیسکت درمان دکتر20574
157حمید رضا کیانیتهراندیسکت درمان دکتر65666
158عبد ا… فرج اللهیتهراندیسکت درمان دکتر14369
159ابولفضل تاجیک قشقاییتهراندیسکت درمان دکتر90004
160ناصر سلیمانیتهراندیسکت درمان دکتر5583
161بابک نویدتهراندیسکت درمان دکتر67936
162مسعود اشراقتهراندیسکت درمان دکتر37538
163سید کاظم زمانیتهراندیسکت درمان دکتر43175
164رحمان شهامتهراندیسکت درمان دکتر26155
165فروغ زمانتهراندیسکت درمان دکتر31687
166مژگان فرنوشتهراندیسکت درمان دکتر45815
167محمد جواد اکبری ماکوییتهراندیسکت درمان دکتر131348
168اکبر مظاهریتهراندیسکت درمان دکتر35830
169محسن اسکندریتهراندیسکت درمان دکتر44351
170سهیل گل بابا پورتهراندیسکت درمان دکتر28371
171مهرداد روح نیاتهراندیسکت درمان دکتر44318
172احمد حیدری دهوییتهراندیسکت درمان دکتر47473
173یحیی پولادیتهراندیسکت درمان دکتر18502
174یونس حیدریتهراندیسکت درمان دکتر41915
175محمد علی جلالی نژادتهراندیسکت درمان دکتر50601
176محمد صالح سلگیتهراندیسکت درمان دکتر74631
177رقیه شاه قلیتهراندیسکت درمان دکتر104744
178پیروز اسماعیلیتهراندیسکت درمان دکتر39428
179علی احیاتهراندیسکت درمان دکتر48443
180پروانه پرویزیتهراندیسکت درمان دکتر55850
181محمود رضا اصغر پورتهراندیسکت درمان دکتر67729
182 محمدرضا کاظمیتهراندیسکت درمان دکتر
183ناهید صمندریتهراندیسکت درمان دکتر38157
184میترا پورعبدالهیتهراندیسکت درمان دکتر79824
185شمستهراندیسکت درمان دکتر76020
186فریدون طالبیتهراندیسکت درمان دکتر82267
187ایرج حاجتیتهراندیسکت درمان دکتر83296
188محمد رضاییتهراندیسکت درمان دکتر87624
189کاظم مقيمي گلي جانتهراندیسکت درمان دکتر87793
190داوود ترکمانتهراندیسکت درمان دکتر91890
191سید اصغر کوچک کوثریتهراندیسکت درمان دکتر94307
192محمود ایلبگی بختیاریتهراندیسکت درمان دکتر66905
193حبیب صفری نیاتهراندیسکت درمان دکتر65264
194پروین حسن زادهتهراندیسکت درمان دکتر65652
195احمد علی گل آقاییتهراندیسکت درمان دکتر64362
196حسین اسدیانتهراندیسکت درمان دکتر63442
197سید مهدی طباطباییتهراندیسکت درمان دکتر74250
198محمد آفریده ثانیتهراندیسکت درمان دکتر73044
199محمود گشانیتهراندیسکت درمان دکتر74889
200سید مهرداد بنی هاشمیتهراندیسکت درمان دکتر75092
201کورش میرزاییتهراندیسکت درمان دکتر68454
202محمد یزدیانتهراندیسکت درمان دکتر68943
203فضل الله شکرخواهتهراندیسکت درمان دکتر49267
204محمد کیمیاییتهران – اسلامشهردیسکت درمان دکتر45898
205نادر رضاییتهران – شهریاردیسکت درمان دکتر25708
206عباس خوش نظرتهراندیسکت درمان دکتر36267
207علی اکبر پویانتهراندیسکت درمان دکتر59438
208ناصر پور اسمیجوپاردیسکت درمان دکتر98109
209ناصر پوراسمیجوپار کرماندیسکت درمان دکتر98109
210ابراهیم محمدیجیرفتدیسکت درمان دکتر32512
211محمود ستائی مختاریجیرفتدیسکت درمان دکتر115599
212وحید سراج القومجیرفتدیسکت درمان دکتر76786
213محمد دلفاردی-درمانگاهجیرفتدیسکت درمان دکتر76716
214محمود امیر میجانیجیرفتدیسکت درمان دکتر25424
215منصور بهمنیجیرفتدیسکت درمان دکتر25358
216محمدرضا بیرجندیجیرفتدیسکت درمان دکتر69393
217رستمیجیرفتدیسکت درمان دکتر93381
218ابوالقاسم امیر محمودیجیرفتدیسکت درمان دکتر82699
219نصری علیرضاجیرفتدیسکت درمان دکتر32400
220محمد معین دهشجیرفت عمومیدیسکت درمان دکتر157734
221رضا عامریچهاردنگهدیسکت درمان دکتر57650
222غلامرضا جلالی منشخراسان شمالیدیسکت درمان دکتر25670
223عارف روحانیخراسان شمالیدیسکت درمان دکتر40146
224 علی امیریخرم آباددیسکت درمان دکتر42701
225منصوره غلام دزفولیخوزستاندیسکت درمان دکتر52349
226محسن حقیقی زادهخوزستاندیسکت درمان دکتر59190
227سید عیسی معاشیخوزستاندیسکت درمان دکتر60185
228اردشیر معماریخوزستاندیسکت درمان دکتر99261
229مهران ذاکر کیشخوزستان شادگاندیسکت درمان دکتر68498
230عبدالرضا فرج نژادخوزستان شوش دانیالدیسکت درمان دکتر37234
231خدارحم پورفرزیخوزستان گتونددیسکت درمان دکتر76270
232نگین میر موسویدزفولدیسکت درمان دکتر149622
233غلامرضا نیرو بخشدزفولدیسکت درمان دکتر47761
234بهروز رفیعیدزفولدیسکت درمان دکتر45400
235محمدرضا باباخاندزفولدیسکت درمان دکتر42831
236عبدالعمیر حقیقی زادهدزفولدیسکت درمان دکتر37100
237فرخنده قدرتیدزفولدیسکت درمان دکتر38463
238محمدعلی ابراهیمیدزفولدیسکت درمان دکتر28427
239محمد قلمبردزفولدیسکت درمان دکتر21246
240قاسم ساعدیدزفولدیسکت درمان دکتر83623
241عباس احمدیدلیحاندیسکت درمان دکتر36695
242روح انگیز خادم زادهدهدشت کهکیلویه یاسوجدیسکت درمان دکتر111128
243خانم مهدیه حاج ملکرابردیسکت درمان دکتر92944
244سید مسعود اصولی دزفولیرامشیردیسکت درمان دکتر153664
245مهردادبنابهبهانیرامهرمزدیسکت درمان دکتر74884
246سعید خدابخشیرامهرمز خوزستاندیسکت درمان دکتر27748
247رضا رحمانیراوردیسکت درمان دکتر85039
248محمدعلی پیشگوییراوردیسکت درمان دکتر74619
249سعید رادرباط کریمدیسکت درمان دکتر110183
250امیر قادی پاشارباط کریم تهراندیسکت درمان دکتر102762
251سید عبدالرضا مرتضویرفسنجاندیسکت درمان دکتر11443
252سید مسلم – حیدری خور میزی رفسنجاندیسکت درمان دکتر117604
253سید مسلم حیدریرفسنجاندیسکت درمان دکتر117604
254علیرضا جباری ظهیررفسنجاندیسکت درمان دکتر75380
255زهر افخمیرفسنجاندیسکت درمان دکتر1225ب
256هاشمیرفسنجاندیسکت درمان دکتر83509
257هانیه فلاحتی پوررفسنجاندیسکت درمان دکترب1356
258علیرضا عرب علیدوستیرفسنجاندیسکت درمان دکتر58010
259حسین آذینرفسنجاندیسکت درمان دکتر75703
260علیرضا قاضی زاده اجساییرفسنجاندیسکت درمان دکتر87659
261محمد رضا میرزاییرفسنجاندیسکت درمان دکتر80433
262محمد یزدی پوررفسنجاندیسکت درمان دکتر7804
263جباریرفسنجاندیسکت درمان دکتر75380
264فریدالدین معصومی کیورودهن تهراندیسکت درمان دکتر30405
265ابوالفضل تاجیکریدیسکت درمان دکتر90004
266فرشته هاشمیزابلدیسکت درمان دکتر26250
267نرجس نظریزابلدیسکت درمان دکترنسخه زن
268علیرضا دانش شهرکیزاهداندیسکت درمان دکتر63426
269محمد رجبیزاهداندیسکت درمان دکتر53368
270مجید علیخانیزرنددیسکت درمان دکتر126163
271سید امجد نبوی زادهزرنددیسکت درمان دکتر134891
272محمد حسین مجیدیزرنددیسکت درمان دکتر147534
273مجید علیخانیزرنددیسکت درمان دکتر126163
274رحمان حسن زادهزرنددیسکت درمان دکتر59289
275ضیاء الدینیزرنددیسکت درمان دکتر105977
276فائزه هاشمیزرنددیسکت درمان دکتر1111111
277محمد منصوریزرنددیسکت درمان دکتر89889
278مهدی اسدی زرندیزرنددیسکت درمان دکتر34956
279محمدرضا سالاریزرنددیسکت درمان دکتر66106
280احمد مهدیزاده گیسکیزرنددیسکت درمان دکتر29470
281مسعود پور دندانپزشکزرند کرماندیسکت درمان دکتر107252
282شریف نیاساوهدیسکت درمان دکتر123684
283معصومه تقویساوهدیسکت درمان دکتر90855
284مصطفی کارگرساوهدیسکت درمان دکتر40690
285شمس الله جوادیسومعه سرادیسکت درمان دکتر85142
286پورمرادیان برفه اکبرسیرجاندیسکت درمان دکتر93972
287رضوی موسی رحمت اللهسیرجاندیسکت درمان دکتر52693
288امیر جهانشاهیسیرجاندیسکت درمان دکتر34603
289رفیعی – محمودیسیرجاندیسکت درمان دکتر86447
290درویش نژاد شاه بداغیسیرجاندیسکت درمان دکتر968610
291محمدرضا باغبانیسیستان و بلوچستاندیسکت درمان دکتر79064
292هادی نیکو سخنشادگان خوزستاندیسکت درمان دکتر55624
293عاطفه حبیب نیاشازند مرکزیدیسکت درمان دکتر151379
294نیلوفر جهانگیرشاهروددیسکت درمان دکتر۵۴۵۵۱
295رضا کلینیشاهروددیسکت درمان دکتر30380
296احسانیکرماندیسکت درمان دکتر114525
297سید احمد حسنیشهربابکدیسکت درمان دکتر73910
298حسین بهزادیشهربابکدیسکت درمان دکتر78206
299سید حسین میرحسینیانشهربابکدیسکت درمان دکتر61820
300سعدالله قربانیشهربابکدیسکت درمان دکتر26447
301امان الله زین الدینیشهربابکدیسکت درمان دکتر35310
302سعادت معصومیشهربابکدیسکت درمان دکتر35308
303حسین زین الدینی میمندشهربابکدیسکت درمان دکتر43339
304ابولقاسم مشهدی محمد اسماعیلشهربابکدیسکت درمان دکتر57486
305محمد امیر کافیشهربابکدیسکت درمان دکتر76261
306سید مهدی موسویشهریاردیسکت درمان دکتر86407
307رائیکا منصوری گندمانیشهریاردیسکت درمان دکتر83865
308سید مهدی سید هدایتشهریاردیسکت درمان دکتر63719
309محمدرضا طهماسب پورشهریاردیسکت درمان دکتر6912
310فریدون صفیشهریاردیسکت درمان دکتر45799
311ماندانا پاپنشهریاردیسکت درمان دکتر53781
312گارو آواکیانشهریاردیسکت درمان دکتر34278
313نادره محصولشهریاردیسکت درمان دکتر34384
314عبدالکاظم برتیناشهریاردیسکت درمان دکتر35474
315حجت شهبازی فرشهریاردیسکت درمان دکتر22756
316عبدالعزيز حجازیشوشدیسکت درمان دکتر74334
317عبدالعزیز حجازیشوش دنیالدیسکت درمان دکتر74334
318رضا عظیمیشوشتردیسکت درمان دکتر42496
319مربم علیزادهشوشتردیسکت درمان دکتر78622
320لیلاحاتمیشیرازدیسکت درمان دکتر56297
321تولایی جاجاییشیراز فسادیسکت درمان دکتر48657
322حسین زارعشیروان خراسان شمالیدیسکت درمان دکتر67920
323اشرف السادات مرضویطبسدیسکت درمان دکتر51969
324محمد حسن یونسیطبسدیسکت درمان دکتر21938
325مهرداد زمانیطبس بیرجنددیسکت درمان دکتر45804
326فرشته پیشاهنگفارس دارابدیسکت درمان دکتر33401
327اقبالیفردیس کرجدیسکت درمان دکتر23413
328یاسین جاریفسادیسکت درمان دکتر154821
329محسن جوهریفسا شیرازدیسکت درمان دکتر131378
330مجید بهشتی پوررفسنجاندیسکت درمان دکتر51572
331ایوب عطاییفیروز اباددیسکت درمان دکتر37727
332علیه فارابیقایندیسکت درمان دکتر111562
333اسماعیل پور مقدمقایندیسکت درمان دکتر75261
334منصور باغ خاصیقدس تهراندیسکت درمان دکتر44475
335حسین رضویقمدیسکت درمان دکتر55493
336زهرا امامیقمدیسکت درمان دکتر118551
337جابر مازندرانیگرگاندیسکت درمان دکتر48953
338نماینده مفیدیگلستان مفیدیدیسکت درمان دکتر0000000
339محمدرضا منصوریگیلان آستانه اشرفیهدیسکت درمان دکتر19407
340حمید میرزا جانیلالیدیسکت درمان دکتر11051
341ابراهیم کریمیلالیدیسکت درمان دکتر99237
342آرش بیکیمحلات اراکدیسکت درمان دکتر137553
343سید ابولفضل جلالیمرکزیدیسکت درمان دکتر۹۰۶۶۰
344بهمن محمودیمرکزی خمیندیسکت درمان دکتر23683
345نگین میر موسیمسجد سلیماندیسکت درمان دکتر149622
346اسماعیلیمسجد سلیماندیسکت درمان دکتر
347دشتی شجاعی قادری اسماعیلمسجد سلیماندیسکت درمان دکتر
348حبیب دوستمسجد سلیماندیسکت درمان دکتر52550
349عبدالله کردیمشهددیسکت درمان دکتر121463
350قربانعلی صفدریمشهددیسکت درمان دکتر11111
351مریم شاه علیمشهددیسکت درمان دکتر47614
352شاپور منصور سماییملارددیسکت درمان دکتر49156
353سلامتملارددیسکت درمان دکتر50
354فرزین مویدملارددیسکت درمان دکتر47467
355ایرج فیروز آبادیملارددیسکت درمان دکتر68443
356مجید جهانی کلویری مقدمملارددیسکت درمان دکتر91601
357مجتبی اصغریملایر -اصفهانیدیسکت درمان دکتر144008
358مرتضی بیانی رییس بهداشت منوجانمنوجاندیسکت درمان دکتر98934
359محمد فرزاد کیانوق رفسنجاندیسکت درمان دکتر98588
360محمد حسن شاکری حسین آبادورامیندیسکت درمان دکتر98343
361صدیقه جعفریانکازروندیسکت درمان دکتر76529
362خاطره سپر همکازروندیسکت درمان دکتر80360
363شیرین تارج لوکازروندیسکت درمان دکتر75162
364اسیه طازاویکازروندیسکت درمان دکتر41087
365عبدالرضا رییسی کریمیکازروندیسکت درمان دکتر46176
366فاطمه امامی متخصص زنانکازروندیسکت درمان دکتر119369
367فاطمه امامیکازروندیسکت درمان دکتر119369
368صدیقه جعفریان داخلیکازروندیسکت درمان دکتر76529
369حمید غفاریکازرون اهوازدیسکت درمان دکتر52377
370سید حسین احمدمیریکرجدیسکت درمان دکتر59241
371علیرضا ابراهیمیکرجدیسکت درمان دکتر29356
372ساسان شرقیکرجدیسکت درمان دکتر32486
373دکتر ترکانکرجدیسکت درمان دکتر1010101
374دکتر عزیز اللهیکرماندیسکت درمان دکتر18164
375نعمت اللهکرماندیسکت درمان دکتر
376قدیریکرماندیسکت درمان دکتر
377فرج پورکرماندیسکت درمان دکتر
378محمد فرج پورکرماندیسکت درمان دکتر23287
379کرام الدین ترابیکرماندیسکت درمان دکتر11110
380پهلوان شمسی میبدیکرماندیسکت درمان دکتر81714
381سید حسین عالم زادهکرماندیسکت درمان دکتر29749
382بهرام پورسیدیکرماندیسکت درمان دکتر29309
383ژینوس صراف زادهکرماندیسکت درمان دکتر39288
384معصومه مرادی اطفالکرماندیسکت درمان دکتر28146
385محمدرضا محمد حسین زادهکرماندیسکت درمان دکتر24776
386معصومی محمدکرماندیسکت درمان دکتر23991
387قاسمیکرماندیسکت درمان دکتر22132
388منشی قاضی میر سعیدکرماندیسکت درمان دکتر77864
389متوسلیکرماندیسکت درمان دکتر42694
390رضوی و ویدا میرزا باغینیکرماندیسکت درمان دکتر26477
391شهدادیکرماندیسکت درمان دکتر19979
392علوی سید علاء الدینکرماندیسکت درمان دکتر15165
393علی فروتنکرماندیسکت درمان دکتر25039
394علی ابراهیمیکرماندیسکت درمان دکتر71094
395فتحیه سادات حسینیکرماندیسکت درمان دکتر72569
396نعمت زادهکرماندیسکت درمان دکتر72595
397شهباکرماندیسکت درمان دکتر68123
398غلامرضا خالوئیکرماندیسکت درمان دکتر64694
399زهره فرزاد مهاجریکرماندیسکت درمان دکتر82357
400غلامرضا زارع بیدکیکرماندیسکت درمان دکتر79385
401جعفری علی دوستکرماندیسکت درمان دکتر84131
402جهانگیر تاج دینیکرماندیسکت درمان دکتر17490
403زهرا رنجبرکرماندیسکت درمان دکتر38818
404مهشاد نصیر خانیکرماندیسکت درمان دکتر87674
405لعیا خطیبکرماندیسکت درمان دکتر89192
406علی رادفرکرماندیسکت درمان دکتر3089
407محمدرضا فروغیکرمان اختیار آباددیسکت درمان دکتر56022
408فرخی نوری محمدرضاکرماندیسکت درمان دکتر56022
409غلامعباس عزیزاللهیکرماندیسکت درمان دکتر18164
410مهدی خواجهکرمان بافتدیسکت درمان دکتر146790
411مریم تابعکرماندیسکت درمان دکتر44704
412فرهاد همایون فرکرمان راوردیسکت درمان دکتر75600
413سید مهدی هاشمیکرماندیسکت درمان دکتر71863
414ملک محمدیکرماندیسکت درمان دکتر43562
415رامین زندیکرماندیسکت درمان دکتر68447
416مصطفاییکرمانشاهدیسکت درمان دکتر0000
417گواشیری-دماوندی و کلانتریکرماندیسکت درمان دکتر63593-50430
418علی کاظمی ترکیکمیتهدیسکت درمان دکتر89815
419کریمی بیمه سلامتکهنوجدیسکت درمان دکتر
420وحید سالاریکهنوجدیسکت درمان دکتر93766
421فرزاد محسن پورکهنوجدیسکت درمان دکتر98143
422محمد صیاد نیککهنوجدیسکت درمان دکتر106120
423لطفعلی جمشیدیکهکیلویهدیسکت درمان دکتر58794
424برازشکهکیلویه و بویراحمد یاسوجدیسکت درمان دکتر
425عبدالطیف رسولیکوهبناندیسکت درمان دکتر95453
426عبدل لطیف رسولیکوهبناندیسکت درمان دکتر95453
427مجید روشن ضمیرکوهبناندیسکت درمان دکتر147681
428الهه قاضییاسوجدیسکت درمان دکتر83951
429کوروش قنبرییاسوجدیسکت درمان دکتر67691
430مجتبی عبادتییاسوجدیسکت درمان دکتر65127
431سعید قریبیاسوجدیسکت درمان دکتر55913
432پروین گودرزییاسوجدیسکت درمان دکتر57273
433سهام صفایییاسوجدیسکت درمان دکتر23824
434کرامت بنیادی نژادیاسوج-طرف کریمیدیسکت درمان دکتر28151
435سوده بيات بياتاني قلبیاسوج-کریمیدیسکت درمان دکتر120435
436منصوره خادم دزفولیکرماندیسکت درمان دکتر52349
437حسین بیگلریکرماندیسکت درمان دکتر60223
438محمدرضا علمیکرماندیسکت درمان دکتر63195
439علی رفیعیکرماندیسکت درمان دکتر66364
440هدایت ا… سلحشوریکرماندیسکت درمان دکتر83461
441هادیان پورکرماندیسکت درمان دکتر155977
442امینی نژادکرماندیسکت درمان دکتر52331
443حشمت الله محمدآبادیکرماندیسکت درمان دکتر72038
444حجارکرماندیسکت درمان دکتر18595
445محمد سهرابیکرماندیسکت درمان دکتر125662
446منوچهر صمدکرماندیسکت درمان دکتر53015
447سید مرتضی عسکرپورکرماندیسکت درمان دکتر48883
448عبدالحسن پترولچیکرماندیسکت درمان دکتر19705
449فرج ا… قنواتیکرماندیسکت درمان دکتر24682
450علی شریفیکرماندیسکت درمان دکتر49609
451عبدالواحد طریحی زادهکرماندیسکت درمان دکتر89084
452اردوان یاراحمدیکرماندیسکت درمان دکتر79147
453عبدا… اندیدکرماندیسکت درمان دکتر85408
454علیرضا فیاضکرماندیسکت درمان دکتر62453
455شیرین سارجلوکرماندیسکت درمان دکتر75162
456محسن نوروزیکرماندیسکت درمان دکتر5540
457رضا نعمت زادهکرماندیسکت درمان دکتر72595
458کیخسرو مهربانیکرماندیسکت درمان دکتر5402
459کیخسرو مهربانیکرماندیسکت درمان دکتر7005
460امیر پورحسینیکرماندیسکت درمان دکتر109537
461محمود خدارحمیکرماندیسکت درمان دکتر20344
462پرویز حسن آبادیکرماندیسکت درمان دکتر5082
463نسرین کرباسی راوریکرماندیسکت درمان دکتر49719
464فرهاد سلیمانیکرماندیسکت درمان دکتر33746
465علی فروتنکرماندیسکت درمان دکتر25039
466وحیدرضا شهپرکرماندیسکت درمان دکتر50138
467محسن فغانیکرماندیسکت درمان دکتر84899
468سید علیرضا هاشمیکرماندیسکت درمان دکتر31629
469محمد خالقیکرماندیسکت درمان دکتر5154
470احمد دهقانیکرماندیسکت درمان دکتر82726
471محمد حسن دهقانی شورکیكرماندیسکت درمان دکتر57783
472آزیتا سبز کارکرماندیسکت درمان دکتر72210
473منوچهر فخرشفاییکرماندیسکت درمان دکتر6250
474امیر متوسلیکرماندیسکت درمان دکتر42694
475مهدی میرزاییکرماندیسکت درمان دکتر25297
476لعیا خطیبکرماندیسکت درمان دکتر89192
477رامین رجاییکرماندیسکت درمان دکتر66149
478عزیز الهیکرماندیسکت درمان دکتر
479مهشاد نصیر خانیکرماندیسکت درمان دکتر87674
480علی ملک زادهماهاندیسکت درمان دکتر98224
481سحر عتیقیکرماندیسکت درمان دکتر111873
482رامین رجبی مقدمکرماندیسکت درمان دکتر43967
483رضا خوسفی بیرجندیکرماندیسکت درمان دکتر52500
484ماندانا رضا زادهکرماندیسکت درمان دکتر49643
485علی اکبر خواجوییکرماندیسکت درمان دکتر50724
486محمود شمسیکرماندیسکت درمان دکتر109314
487مریم ابراهیمی پورزنگی آباددیسکت درمان دکتر83177
488زهرا خلیلیکرماندیسکت درمان دکتر39838
489مهدی ابوالحسن زادهماهاندیسکت درمان دکتر74320
490علی شهیدی نژادکرماندیسکت درمان دکتر18133
491ناصر فروتنرایندیسکت درمان دکتر43850
492سکینه ابراهیمیکرماندیسکت درمان دکتر38594
493فریبا عارفکرماندیسکت درمان دکتر
494مجتبی شجاعیکرماندیسکت درمان دکتر54536
495حمیدرضا متولی زادهكرماندیسکت درمان دکتر58123
496محمد رضا بیگ مرادیكرماندیسکت درمان دکتر32026
497كیوان باقریان قطبیكرماندیسکت درمان دکتر87081
498عبدالمجید سالاریجیرفتدیسکت درمان دکتر73990
499علیرضا رستمی پورجیرفتدیسکت درمان دکتر86644
500ابراهیم محمدیجیرفتدیسکت درمان دکتر32512
501ابوالقاسم امیر محمدیجیرفتدیسکت درمان دکتر82699
502غلامرضا رستمیجیرفتدیسکت درمان دکتر93381
503فرزاد دری پورجیرفتدیسکت درمان دکتر96939
504جمشید بهبوریچتروددیسکت درمان دکتر82483
505شهرام كاربخشكرماندیسکت درمان دکتر55898
506محمد مهدی مقصودرایندیسکت درمان دکتر77596
507مژگان سجادیانكرماندیسکت درمان دکتر52509
508سید محمد جواد اشرف منصوریكرماندیسکت درمان دکتر44023
509محمد رضا خسرویكوهبناندیسکت درمان دکتر42826
510علیرضا بهدایكرماندیسکت درمان دکتر47524
511مریم عربكرماندیسکت درمان دکتر51970
512محسن صابریكرماندیسکت درمان دکتر61596
513نیاز علی نظریانكرماندیسکت درمان دکتر22360
514گیتانوش شهریاریكرماندیسکت درمان دکتر39404
515نونا كامبینماهاندیسکت درمان دکتر57415
516خدابخش اوجانكرماندیسکت درمان دکتر20-آت0000
517فاطمه حسینی نسبكرماندیسکت درمان دکتر110323
518هادی كاظمی پورجوپاردیسکت درمان دکتر112005
519سلمان مهریکرماندیسکت درمان دکتر
520ابو الحسن صالحیماهاندیسکت درمان دکتر5863
521زهره زندكارگركرماندیسکت درمان دکتر83480
522سید ابو القاسم هاشمی امام زادهكرماندیسکت درمان دکتر20126
523سلمان محمدی قناغستانیکرماندیسکت درمان دکتر
524ابوالحسن صالحیماهاندیسکت درمان دکتر5863
525هادی کاظمی پورجوپاردیسکت درمان دکتر112005
526سیده حمیده مولاییکرماندیسکت درمان دکتر81449
527دکترمسعود آرمانبمدیسکت درمان دکتر78688
528سعید ارمانبمدیسکت درمان دکتر29463
529سید محمد ابریشمیرفسنجاندیسکت درمان دکتر4337
530مرتضی فرشادشهر کرددیسکت درمان دکتر6341
531افشین پور صیف الدینیشهر بابکدیسکت درمان دکتر98808
532محسن اقا باباییشهر بابکدیسکت درمان دکتر48129
533محمد رضا خسرویبرد سیردیسکت درمان دکتر51164
534علی ملک زادهماهاندیسکت درمان دکتر98224
535حمید رضا رجاییجیرفتدیسکت درمان دکتر88129
536اعظم طاهر نژادشهر بابکدیسکت درمان دکتر43857
537رحمان حسین زادهزرنددیسکت درمان دکتر59289
538غلام رضا علی زادهبرد سیردیسکت درمان دکتر63607
539علی صدیقیبمدیسکت درمان دکتر60272
540محمدیکرماندیسکت درمان دکتر
541حمید رضا متولی زادهکرماندیسکت درمان دکتر58123
542محمد علی پیشگوییکرماندیسکت درمان دکتر74619
543صدیقه عزیزی فربمدیسکت درمان دکتر65828
544لعیا خطیبکرماندیسکت درمان دکتر89192
545رامین رجاییکرماندیسکت درمان دکتر66149
546مهشاد نصیر خانیکرماندیسکت درمان دکتر87674
547علی ملک زادهماهاندیسکت درمان دکتر98224
548سحر عتیقیکرماندیسکت درمان دکتر111873
549رامین رجبی مقدمکرماندیسکت درمان دکتر43967
550رضا خوسفی بیرجندیکرماندیسکت درمان دکتر52500
551ماندانا رضا زادهکرماندیسکت درمان دکتر49643
552علی اکبر خواجوییکرماندیسکت درمان دکتر50724
553محمود شمسیکرماندیسکت درمان دکتر109314
554مریم ابراهیمی پورزنگی آباددیسکت درمان دکتر83177
555زهرا خلیلیکرماندیسکت درمان دکتر39838
556علی شهیدی نژادکرماندیسکت درمان دکتر18133
557ناصر فروتنرایندیسکت درمان دکتر43850
558مجتبی شجاعیکرماندیسکت درمان دکتر54536
559مریم نظریانكرماندیسکت درمان دکتر22712
560حمیدرضا متولی زادهكرماندیسکت درمان دکتر58123
561محمد رضا بیگ مرادیكرماندیسکت درمان دکتر32026
562كیوان باقریان قطبیكرماندیسکت درمان دکتر87081
563عبدالمجید سالاریجیرفتدیسکت درمان دکتر73990
564علیرضا رستمی پورجیرفتدیسکت درمان دکتر86644
565ابراهیم محمدیجیرفتدیسکت درمان دکتر32512
566ابوالقاسم امیر محمدیجیرفتدیسکت درمان دکتر82699
567غلامرضا رستمیجیرفتدیسکت درمان دکتر93381
568فرزاد دری پورجیرفتدیسکت درمان دکتر96939
569جمشید بهبوریچتروددیسکت درمان دکتر82483
570شهرام كاربخشكرماندیسکت درمان دکتر55898
571محمد مهدی مقصودرایندیسکت درمان دکتر77596
572مژگان سجادیانكرماندیسکت درمان دکتر52509
573سید محمد جواد اشرف منصوریكرماندیسکت درمان دکتر44023
574محمد رضا خسرویكوهبناندیسکت درمان دکتر42826
575علیرضا بهدایكرماندیسکت درمان دکتر47524
576مریم عربكرماندیسکت درمان دکتر51970
577محسن صابریكرماندیسکت درمان دکتر61596
578گودرز مهربانیرابردیسکت درمان دکتر7032
579نیاز علی نظریانكرماندیسکت درمان دکتر22360
580گیتانوش شهریاریكرماندیسکت درمان دکتر39404
581نونا كابینماهاندیسکت درمان دکتر57415
582خدابخش اوجانكرماندیسکت درمان دکتر20-آت0000
583فاطمه حسینی نسبكرماندیسکت درمان دکتر110323
584عبدالرضا مرتضویرفسنجاندیسکت درمان دکتر11443
585عبدالرضا مرتضویرفسنجاندیسکت درمان دکتر11443
586محسن پورکرماندیسکت درمان دکتر
587آرمین درویش زادهبمدیسکت درمان دکتر60161
588محمد حیدریبردسیردیسکت درمان دکتر32716
589ید الله پور طاهریبمدیسکت درمان دکتر89268
590نسیم نصیری مقدمبافتدیسکت درمان دکتر112918
591سید نقی طباطباییرفسنجاندیسکت درمان دکتر19508
592فرشید خواجه پورکهنوجدیسکت درمان دکتر84487
593فربرز عسکریکهنوجدیسکت درمان دکتر59178
594معصومه تاج پورجوپار کرماندیسکت درمان دکتر89812
595فریبا متصدیزرنددیسکت درمان دکتر46090
596علی حجازیکهنوجدیسکت درمان دکتر84426
597خدا بخش اوجانچتروددیسکت درمان دکتر1000ت-20
598گودرز مهربانیراور کرماندیسکت درمان دکتر7032
599هنگامه کریم الدینیسیرجاندیسکت درمان دکتر
600محمد رضا بیگرامیکرماندیسکت درمان دکتر
601علی شهید نژادکرماندیسکت درمان دکتر18133
602مسعود اخلاقی نصبکوه بناندیسکت درمان دکتر81564
603فرشید خواجه پورکهنوجدیسکت درمان دکتر844870
604فرزاد ناظم پور مدیریبمدیسکت درمان دکتر51449
605 خانم ظاهر اراجیرفتدیسکت درمان دکتر119205
606افشین پور سیف الدینیجیرفتدیسکت درمان دکتر98808
607لعیا خطیبکرماندیسکت درمان دکتر89192
608عبد المجید سالاریجیرفتدیسکت درمان دکتر73990
609محمد فرزاد کیارفسنجاندیسکت درمان دکتر98588
610مرضییه یحیویرفسنجاندیسکت درمان دکتر22313
611ایرج ابدیحیشهر کرددیسکت درمان دکتر45135
612علیرضا محمدیکهنوجدیسکت درمان دکتر62045
613ابراهیم رنجبربمدیسکت درمان دکتر85157
614زهرا طهماسبی دزکیشهر کرددیسکت درمان دکتر98287
615ابراهیم محمدیجیرفتدیسکت درمان دکتر32512
616علی فروتنشهر کرددیسکت درمان دکتر74643
617محمد دور اندیشبمدیسکت درمان دکتر25956
618فریبرز عسکریکهنوجدیسکت درمان دکتر59178
619محمد رضا حمزه ایکهنوجدیسکت درمان دکتر118705
620منصور جعفریسیرجاندیسکت درمان دکتر43108
621منصور ناظریسیرجاندیسکت درمان دکتر80554
622منصور ناظریسیرجاندیسکت درمان دکتر80554
623هوشنگ سماییسیرجاندیسکت درمان دکتر5588
624گودرز مهربانیراور کرماندیسکت درمان دکتر7032
625مجید پور سیناسیرجاندیسکت درمان دکتر37033
626خانم دکتر فداییکرماندیسکت درمان دکتر
627ایمن عبد اللهیبمدیسکت درمان دکتر102235
628فتیح السادات حسینیرفسنجاندیسکت درمان دکتر72569
629کیانوش شهریاریکرماندیسکت درمان دکتر39404
630بابک پوریاشهر کرددیسکت درمان دکتر62491
631ابراهیم رنجبربمدیسکت درمان دکتر85157
632رضا رحمانی راوریراور کرماندیسکت درمان دکتر85039
633سعید پیشگوییراور کرماندیسکت درمان دکتر51147
634فرشید خواجه پورکهنوجدیسکت درمان دکتر84487
635احمد مهدی زادهزرنددیسکت درمان دکتر29470
636آرمین درویش زادهریگاندیسکت درمان دکتر60161
637کیوان باقریانکرماندیسکت درمان دکتر87081
638فتح السادات میر حسینیرفسنجاندیسکت درمان دکتر72569
639رضا نمک شناسبمدیسکت درمان دکتر80593
640سید عبد الرضا مرتضویرفسنجاندیسکت درمان دکتر11443
641عبد المجید سالاریجیرفتدیسکت درمان دکتر76990
642مهساد نصیر فانیکرماندیسکت درمان دکتر87674
643افشین پور صیف الدینیزرنددیسکت درمان دکتر98808
644محسن آقاباباییشهر بابکدیسکت درمان دکتر48129
645محمد رضا خسرویبرسیردیسکت درمان دکتر51164
646علی ملک زادهماهاندیسکت درمان دکتر98224
647حمید رضا رجاییجیرفتدیسکت درمان دکتر88129
648اعظم طاهر نژادشهر بابکدیسکت درمان دکتر43857
649علی صدیقیبمدیسکت درمان دکتر60272
650حسین تهماسبیکهنوجدیسکت درمان دکتر80352
651مرضییه یحیویرفسنجاندیسکت درمان دکتر22413
652مجید پرنیاسیرجاندیسکت درمان دکتر37033
653ولی محمد منصور بهمنیجیرفتدیسکت درمان دکتر25358
654علی معصومیکهنوجدیسکت درمان دکتر72710
655محمد یزدی پوررفسنجاندیسکت درمان دکتر7804
656علی رضا بهرامیکرماندیسکت درمان دکتر47524
657اکبر روز بهانیشهرکرددیسکت درمان دکتر120434
658اکبر روز بهانیشهر کرددیسکت درمان دکتر120434
659غلام رضا زارع بیدکیاناردیسکت درمان دکتر79385
660یاصر پیشگوییراور کرماندیسکت درمان دکتر109612
661سید محمد ابراهیمیرفسنجاندیسکت درمان دکتر4337
662ندا عمو شاهیچهارمهال-فارساندیسکت درمان دکتر97505
663جمیله طاهر نژادشهر بابکدیسکت درمان دکتر102993
664شیدا جیم عبادی رادکرماندیسکت درمان دکتر100105
665فریبرز عسکریکهنوجدیسکت درمان دکتر59178
666نازنین امینیانسیرجاندیسکت درمان دکتر96222
667محمد قلی عطا الهیاناردیسکت درمان دکتر26106
668علی رضا رستمیجیرفتدیسکت درمان دکتر86644
669نادر طغرلیراور کرماندیسکت درمان دکتر40941
670محمد جواد اشرف منصوریکرماندیسکت درمان دکتر44023
671هادی کاظمیجوپار کرماندیسکت درمان دکتر112005
672فرشته راستیشهر کرددیسکت درمان دکتر92603
673شهرام الحمدیشهر کرددیسکت درمان دکتر58325
674محمد دور اندیشبمدیسکت درمان دکتر2595
675خدا بخش مرتضویکشوکییهدیسکت درمان دکتر63322
676عبد الرضا کاسبشهر کرددیسکت درمان دکتر44247
677دکتر دهکردیشهر کرددیسکت درمان دکتر57388
678محمد نیک ورزاناردیسکت درمان دکتر55554
679الهام صفاریبرسیردیسکت درمان دکتر124549
680مریم احمدیانشهرکرد کیاندیسکت درمان دکتر66983
681علی طاهریان شهرکرددیسکت درمان دکتر82089
682غلام رضا رستمی نژادجیرفتدیسکت درمان دکتر93381
683ایرج محمدیشهرکرد-فارساندیسکت درمان دکتر58310
684سهیلا مشرفشهرکرددیسکت درمان دکتر47469
685ناصر فروتنرایندیسکت درمان دکتر43850
686ید الله رشیدیجیرفتدیسکت درمان دکتر62853
687عماد الدین محمودیسیرجاندیسکت درمان دکتر86447
688علی رضا محمدیکهنوجدیسکت درمان دکتر62045
689محمد فرزاد کیانوق-بهرماندیسکت درمان دکتر98588

چرا نرم افزار درمان

نرم افزار مدیریت مطب درمان دکتر در کنار نرم افزار پزشکی ، نسخه زنی ، مدیریت کلینیک و … جامع ترین و کاربردیترین محصولات نرم افزاری را برای تسهیل کار مدیریتی و درمان پزشکان و درمانگاه ها فراهم آورده است.

 زمانی که تعداد مراجعات به مطب یا مراکز درمانی رشد می کند هر پزشک یا مدیر مرکز درمانی از این مسئله آگاه است که مدیریت پرونده های بیماران، سوابق پزشکی، اسناد مالی مرکز و… به مراتب سخت تر و پیچیده تر خواهد شد. لذا وجود یک استراتژی دقیق برای مدیریت پرونده ها و ثبت اطلاعات و مدارک پزشکی بیمار موضوعی بسیار مهم تلقی می گردد.

مدیریت مطب پزشکان

پشتیبانی مطمئن

نرم افزار های پزشکی درمان دکتر جدا از راحتی نصب، سادگی و سرعت بالا ، دارای پشتیبانی قوی و آنلاین می باشند. 

متخصصان زبده نرم افزاری درمان دکتر هر روز از ساعت 7.30 الی 21 درخدمت شما هستند تا مشکلات نرم افزار های مدیریت مطب، مدیریت کلینیک ، نرم افزار های پزشکی و دیگر نرم افزار های درمان را برطرف نمایند.

دکمه بازگشت به بالا