برچسب - ایستگاه کاری

سپتامبر 2020

ایستگاه کاری امپرر+مدیریت

دستاورد جدید ایستگاه کاری سه مانیتوره امپرر

از نشستن زیاد و طولانی در محل کار خود خسته شدید با ایستگاه کاری سه مانیتوره Emperor(امپرر)اشنا شوید: نشستن می تواند شما را بکشد و  این ادعایی است  که اگر از نشستن ،در هنگام نشستن زیاد به واکنش های بدن خود غافل شوید ، به خوبی می تواند درست باشد. در طول سال ها ،...