نرم افزار تخصصی بینایی سنجی

10 ویژگی شاخص نرم افزار تخصصی بینایی سنجی

 نرم افزار تخصصی بینایی سنجی نرم افزار تخصصی بینایی سنجی، دارای قابلیت های فراوانی از جمله ثبت پرونده ی بیماران به صورت الکترونیکی و پیشرفته، قابلیت ارجاع به بخش های متعدد در صورت لزوم، ثبت تمام محاسبات مالی و حسابداری و ... ادامه مطلب