برچسب - جعبه کمکهای اولیه

سپتامبر 2020

جعبه کمکهای اولیه+درمانگاه

جعبه کمکهای اولیه LED

فناوری جدید جعبه کمکهای اولیه LED درشرایط اضطراری به فرایند حیاتی انسان کمک می کند. کمک های اولیه:جعبه کمکهای  اولیه LED که دستورالعمل های گام به گام در مورد نحوه انجام کمک های اولیه ، مربوط به آسیب را نشان می دهد. حتی دارای سیستم ردیابی GPS است و می تواند شما را در مورد...