برچسب - شستگی

آگوست 2020

Osteoid گچ جایگزین برای شکستگی

جایگزین گچ برای شکستگی استخوان

 کاربران پزشکی با پرینت سه بعدی  توانسته اند در درمان استخوان های شکسته تحول ایجاد کنند ... کاربران با تولید گچ ارتوپدی ده ها سال است که برای بهبود استخوان های شکسته استفاده میکنند. علاوه بر سنگین و حجیم بودن ، استفاده از آن محدودیت هایی از جمله خارش ، بثورات و بوی غیرقابل تحمل...