برچسب - مغز

سپتامبر 2020

گردنبند محافظت از مغز

گردنبند محافظ مغز

گروه Performance Sports ، از شرکتBauer Hockey ، دستگاه جالبی ساختن که به اعتقاد آنها میتوانند آمار ضربه مغزی را در ورزشکاران کاهش بدهند . اگرچه کلاه ایمنی و محافظ های دهان زیادی وجود دارد که سعی در کاهش آسیب به مغز رو دارند ، اما این اقدامات احتیاطی ایمنی هنوز فضای خالی  مغز...