برچسب - نرم افزار فیزیوتراپی جهت نسخه زنی

نوامبر 2020

کاملترین کاتالوگ تخصصی نرم افزار فیزیوتراپی

نرم افزار فیزیوتراپی ،توانبخشی و طب فیزیکی چه امکاناتی دارد؟

بروشور نرم افزار فیزیوتراپی ویژه مطب ، درمانگاه و بیمارستان و نسخه زنی ( نرم افزار توانبخشی و طب فیزیکی تخصصی، فیزیوتراپی) برنامه در چند ورژن ارائه می شود: ورژن نسخه زنی فیزیوتراپی ( جهت امور بیمه های نیروهای مسلح و تمامی بیمه های دیگر بصورت سی دی و لیست) ورژن مطب فیزیوتراپی (جهت مطب فیزیوتراپ...