نرم افزار تخصصی گوارش

20 قابلیت برتر نرم افزار تخصصی گوارش

نرم افزار تخصصی گوارش نرم افزار تخصصی گوارش برای ثبت و گزارشگیری پرونده های الکترونیکی،قابلیت ارجاع برای بیماران، محاسبه ی انواع پرداختی های بیمار اتصال نرم افزار به بانک و ارسال مبلغ قابل پرداخت به دستگاه کارت خوان و تاییدیه به ... ادامه مطلب