نرم افزار تخصصی آزمایشگاه

10 ویژگی پرکاربرد نرم افزار تخصصی آزمایشگاه

نرم افزار تخصصی آزمایشگاه نرم افزار آزمایشگاه شامل اطلاعات کامل مشخصات فردی بیمار سوابق بیماری، سوابق بالینی ،معاینات ،انواع معاینات تخصصی ، انواع پاراکلینیک های تخصصی و تصمیمات پزشک،مشاوره ، خلاصه پرونده و اطلاعات دستوری دستورات پزشک جهت ارائه خدمت به ... ادامه مطلب